Патничко Осигурување

1
Пакети
2
Договарач
3
Достава
4
Преглед
5
Наплата

Пакети

Условите за патничко осигурување.

Договарач

Физичко или правно лице го склучува договорот за осигурување и ја плаќа премијата

1. Осигурено лице

Достава

Електронската копија од купената полиса за Патничко осигурување ќе биде доставена на следната e-mail адреса: "info@halkinsurance.com.mk" Доколку сакате полисата да ја добиете на друга адреса, вратете се назад и променете ја e-mail адресата на Договарачот

Преглед

Електронската копија од купената полиса за Патничко осигурување ќе биде доставена на следната e-mail адреса:
14/09/2018
16/09/2018
3
1

Податоци за договарачот

Veton Nika
e@nova.com.mk

Сума за наплата

0.00 денари

Преглед на полиса

   Преглед